Thursday, August 05, 2004

کارنامهُ * سیا * 4


*1960 *

پریزید نت آیزنهاور به " سیا " دستور داد که بر علیه فیدل کاسترو در کوبا وارد عملیا ت شود . " سیا " علا وه بر تحریک کوبائی ها ، بر سوزاندن محصولات و آتش زدن کشتی ها وفلج کردن کارخانجات ، بمنظور ساقط کردن رژیم کاسترو، در هفدهم آوریل 1961، 1400 نفر از مخالفین کاسترو را مجهزکرده ودر خلیج خوکها پیاده کرد.بر خلاف انتظار سیا، مردم کوبا برعلیه فیدل کاسترو قیام نکرد. وحمایت هوائی آمریکا که قول داده بود، جامهُ عمل نپوشید . در عرض سه روز اغلب اشغال گران کشته ویا دستگیر شدند.این اولین باری بود که " سیا" به یک چنین نتیجه ُ خفت باری تن در داد

*1960 *

بعد از اینکه ماریا والاسکو ( jose Maria velasco ) به ریاست جمهوری اکوادور بر گزیده شد .سیا ست آمریکا مبنی بر عدم ارتباط با کوبا را نادیده گرفت ، و به کمونیست ها روی خوش نشان داد . لذا ( سیا) اقدام به نفوذ و رخنه در سازمان های چپ و راست اکوادور کرد .
همچنین دست به تشکیل سازمان های قلابی ، بمنظور ایجاد اغتشا ش در فضای سیاسی آن کشور زد . در همین رابطه یک مامور سیا اقدام به تشکیل سازمانی بنام ( جبههُ ضد کمونیستی اکوادور) کرد که بعد بدلیل وجود سازمانی به همین نام ، آن را به ( سازمان عمل ضد کمونیستی اکوادور) تغییر نام داد . سیا همچنین ادارهُ پست و مهاجرت اکوادور را برای جاسوسی و کسب اطلاعات بخدمت گرفت .تمامی این اقدامات بدین جا ختم شد که رژیم والسکو سرنگون و ( کارلوس آروسمانا ) مامور حقوق بگیر سیا زمام امور را بدست بگیرد .ادامهُ مشکلات و معضلات سابق ( سیا ) را بر آن داشت که ادارهُ امور را به نظامیان اکوادور واگزارکند .که بعد از آن بلافاصله کمونیسم غیر قانونی و تمامی آزادی های فردی و اجتماعی لغو شد . انتخابات سال 1964 ملغی اعلام گردید ، ولیست اسامی تهییه شده توسط ( سیا ) برای از بین بردن چپگرایان مورد استفاده قرار گرفت .
* 1962 *

در سال 1962 سیا ، به یک سری عملیات در برزیل دست یازید . تا از کنترل جوا گالرت (joao goulart ) بر کابینهُ برزیل ، جلوگیری کند .در همین راستا میلیون ها دلار به نامزد های انتخاباتی مخالف گالرت کمک کرد . واهمهُ آمریکا از این بود که تحت رهبری گالرت ، برزیل به چپ متمایل شود.( با اینکه گالرت خود زمیندار میلیونری بود که برای آمریکائی ها در عملیات ، خلیج خوکها در کوبا ، آرزوی پیروزی کرده بود ! ) لذا گالرت بدنبال یک کودتای دست پخت آمریکا ، سرنگون و ژنرال کاستیلو (Castelo ) بقدرت رسید . کاستلو با کمک و حمایت سیا ، اولین " گروه مرگ " آمریکای لاتین را تا سیس نمود .* 1964 *

موبوتو سه سه کو، دیکتاتور جبار یکی از فقیر ترین کشور های جهان ، 65000 دلار برای حمل کیک چهار متری عروسی دخترش ، از پاریس به ملک شخصی خود هزینه پرداخت کرد . ثروت کلان موبوتو نتیجهُ کودتای نظامی دست پخت " سیا " بود که وی را در سال 1964 به عنوان دیکتاتور زئیر بقدرت رساند . موبوتو در کشور فقیر زئیر همچنان بر ثروت خود می افزود.یک ماُمور " I. M. F " ثروت موبوتو را در سال 1980 بالغ بر چهار بیلیون دلار برآورد کرد. زئیر در زمان موبوتو کمک های مالی و نظامی هنگفتی از امریکا دریافت می کرد و در عوض تمامی منابع و معادن گرانقدر کشور را در اختیار آمریکائی ها قرار می داد.سیا ست های ضد کمونیستی موبوتو در دوران جنگ سرد ، پرزیدنت بوش را در سال 1989 بر آن داشت که موبوتو را یکی از پر ارزش ترین دوستان آمریکا نام برد .

*1975-1964 *

تا سال 1964 تعداد مستشاران نظامی آمریکا در ویتنام جنوبی ، 16500 نفر بود. در آ ن سا ل ، دو ناوشکن آمریکائی اشتباها اطلاع دادند که از طرف ناو های اژدر افکن کرهُ شمالی در خلیج تونکن، مورد حمله قرار گرفته اند. در آ ن زمان ، کرهُ شمالی وآمریکا روابط خصمانه ای با هم داشتند. پریزید نت لیند ن جانسون به پشتوانهُ این حملهُ خیالی ، توانست پیمان " خلیج تنکن "را به تصویب رساند. بعد ها ، لیندن جانسون ، از این قرار داد به عنوان " دامن مادر بزرگ " که می تواند همه چیز را در زیر خود پنهان کند ، یاد کرد . این پیمان رئیس جمهور را برای انجام اقدامات لازم ، در هر ابعادی مجاز می کرد .
تا 1965 تعداد سربازان آمریکائی در ویتنام بالغ بر 200000 نفر بود . این تعداد در سال 1968 به مرز 540000 نفر رسید. سربازان آمریکائی نمی توانستند با تاکتیک های جنگ های چریکی ویتکنگ ها برابری کنند .هر چه جنگ دامنهُ بیشتری می گرفت ، آمریکائی ها امید خود را به پیروزی ، بیشتر از دست می دادند انتشاراخبار جنگ و.تصاویر قتل عام هاو کشتار های وحشیانه ، افکار عمومی را بر علیه ادمهُ جنگ تهییج کرد و موج عظیمی از تظاهرات ضد جنگ راه انداخت . و زمزمهُ بیرون کشیدن نیرو های آمریکائی از ویتنام بگوش رسید .و سر انجام در سال 1975 اخرین سرباز آمریکائی ، از ویتنام خارج شد . و مبارزهُ سی ساله مردم ویتنام برای استقلال میهن شان به نتیجه رسید.
بیش از 57000 سرباز آمریکائی و سه میلیون ویتنامی در طول این جنگ ها جان خود را از دست دادند .


No comments: