Sunday, May 23, 2010

قهرمانان بر دار، آدم‌کشان، به سکوی افتخارعلی وکیلی راد یکی از قاتلین دکتر شاهپور بختیار، در ازای آزادی کلویید رایس، از زندان فرانسه آزاد و مورد استقبال دو مقام علیرتبه‌ی جمهوری اسلامی قرارمی‌گیرد.


بلخره این بار قرعه بنام کلو،یید رایس  زده شد که به یک جرم واهی دستگیر شود و مورد 
معامله برای آزادی قاتل شاهپور بختیار قرار گیرد

من مانده‌ام که چرا بعضی از این اتباع کشور های اروپایی دنبال دردسر میگردند. چرا چشمشان را به این همه بی‌قانونی،هرج و مرج، والیگارشی قدرت در ایران می بندند. چرا این همه قتل های زنجیری‌ای و ترور های درون مرزی و برون مرزی مخالفان را که مستقیما توسط  خود دولت جمهوری اسلامی برنامه ریزی می شود نمی بینند و باز بعناوین مختلف به این کشور سفر می کنند  !. اینان یا از ماهیت روبه صفتانه‌ و مزورانه‌ی این باند تبهکاربی اطلاع‌اند، یا بدنبال  نام و آوازه‌ای هستند که می خواهند به هر طریقی که شده کسب کنند۰

1 comment:

Anonymous said...

صدایی می آید
نه و شاید گوشم از سنگینی خواب برخاسته
صدا نیست
فریاد است
فریادی به بلندای تاریخ صد ساله
فریاد انزجار ملتی در بند استبداد دیرین
وای چه سمفونی زیبایی ست
این بهم پیوستن جویبارهای زمزمه گر آزادی
بر خویشتن شادم
که اکنون
دیگر گوشم سنگین نیست
می شنوم
سمفونی دلنواز شکستن را
استخوان استبداد چه زیبا می شکند
زیبایی نه در شکستن
که در خرد شدن جمجمه استبداد است
صدای فرو ریختن اسکلت پوسیده
پوشیده در گوشتی از خون نداها
نوای دلنشین همبستگی
آزادی
برابری
وای چه زیباست
گوشم باز شده
اکنون میشنوم