Sunday, January 04, 2004

( من ودخترم(سه


>ـ ددی ؟ ددی چرا آدم ها می مئرند
ـ برای ائنکه همه آدم ها از طبئعت بوجودآمدند وبه طبئعت هم برمئ گردند.
ـ ددی اگر همهٍٍّ آدمهای ئک شهر بمئرند،چئ مئشه ؟
ـ خوب آدمها از شهرهای دئگه مئ آئند اونجا!
ـ اگرآدمهای شهرهای دئگرهم بمئرند چئ؟
ـ آدمها از کشورهای دئگر مئ آئند!
ـ اگرآدمهای همهّ دنئابمئرند چی ؟
ـ خوب آنوقت دئگه آدمی در دنئا وجود نخواهدداشت!
ـ اونوقت فقط حئوونها می مونند؟
ـ آره دئگه فقط حئوونها.
ـ پس اونوقت لحافی من چی مئشه ددی ؟!

No comments: